ΠΑΕ Δόξα Δράμας | Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ 2017 Π.Α.Ε. »

ΜΕ Δ.Τ. <ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 >

ΑΦΜ 996970080 ΚΑΙ ΓΕΜΗ 143916660000

ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2021

Στο Δήμο Δράμας της περιφερειακής ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα επί της οδού Γούναρη αριθμό 3 Δράμα, σήμερα την 25η Μάϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας εταιρίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως :

1.Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σ’ αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

– Καραγιαννίδης Αναστάσιος του Νικολάου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

– Ανθόπουλος Λεωνίδας του Δημητρίου Α΄ Αντιπρόεδρος

– Ιωάννης Ξανθόπουλος του Γεωργίου Β΄ Αντιπρόεδρος

– Βασιλειάδης Χαράλαμπος του Γεωργίου Μέλος

– Ιωάννης Παρασίδης του Γεωργίου Μέλος

Παρέστησαν επίσης ο υπεύθυνος του λογιστηρίου και ο Νομικός Σύμβουλος.

Λόγω των υφισταμένων απαγορεύσεων του Νόμου εξαιτίας της πανδημίας – covid 19 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Αναστάσιο Καραγιαννίδη για τη διενέργεια των νόμιμων διατυπώσεων, για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως.

Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Π.Α.Ε. «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ 2017 Π.Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΟΞΑ 2017 Π.Α.Ε», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου του 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γούναρη αρ. 3 στο Δήμο Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τις χρήσεις 01/07/2018-30/06/2019 και 01/07/2019-30/06/2020.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρήσεις 01/07/2018-30/06/2019 και 01/07/2019-30/06/2020

3) Απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρήσεις 01/07/2018-30/06/2019

4) Έγκριση διορισμού ελεγκτών για την χρήση 01/07/2019-30/06/2020 και εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/07/2020-30/06/2021.

5) Έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων που προέκυψαν μετά από Συνεδριάσεις ανασυγκρότησης στις 13/01/2020 και νομίμως δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2054973/16-01-2020, στις 15/09/2020 και νομίμως δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2311071/23-10-2020, στις 15/11/2020 και νομίμως δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2409008/07-12-2020, στις 03/12/2020 και νομίμως δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2413557/10-12-2020, στις 04/12/2020 και νομίμως δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο ΓΕΜΗ με Κ.Α.Κ. 2422690/18-12-2020.

6) Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου και μείωση με συμψηφισμό ζημιών.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η 1η επαναληπτική συνεδρίαση ορίζεται για τις 27 Ιουνίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. και εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία τότε η 2η επαναληπτική συνεδρίαση ορίζεται για τις 04 Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. και πάλι στα γραφεία της ομάδας, στην πόλη της Δράμας στην διεύθυνση Γούναρη αριθμ. 3 εντός του γηπέδου.

Δράμα 25η Μαΐου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιώργος Μουρατίδης

Ο Γιώργος Μουρατίδης είναι ένας νέος δημοσιογράφος με όρεξη και φιλοδοξίες. Έχει αγάπη γι' αυτό που κάνει και όπως όλη η ομάδα της Dramasport είναι ερωτευμένος με τον Δραμινό Αθλητισμό και την δημοσιογραφία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *