Πρόγραμμα Γ’ Εθνικής 2022-23

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ:ΡΕΠΟ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.:ΡΕΠΟ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ:ΡΕΠΟ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ:ΡΕΠΟ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ:ΡΕΠΟ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.:ΡΕΠΟ
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.:ΡΕΠΟ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.:ΡΕΠΟ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ:ΡΕΠΟ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.:ΡΕΠΟ
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ:ΡΕΠΟ
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ:ΡΕΠΟ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ:ΡΕΠΟ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:ΡΕΠΟ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.:ΡΕΠΟ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ:ΡΕΠΟ
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.:ΡΕΠΟ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ:ΡΕΠΟ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ:ΡΕΠΟ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ:ΡΕΠΟ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.:ΡΕΠΟ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.:ΡΕΠΟ
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.:ΡΕΠΟ
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ:ΡΕΠΟ
   
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.:ΡΕΠΟ
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ:ΡΕΠΟ
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ:ΡΕΠΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ:
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ:ΡΕΠΟ
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣ
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:ΡΕΠΟ
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜ.
ΘΕΡΜΑÏΚΟΣ ΘΕΡΜ.ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ.ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΑΠΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤHΡ
ΠΑΝΔΡΑΜΑÏΚΟΣ ΑΟΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟ
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘ.:ΡΕΠΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *