ΓΓΑ | Οδηγίες κατάρτισης καταστατικών αθλητικών σωματείων για να είναι σύμφωνα με το νόμο

ΓΑ | Οδηγίες κατάρτισης καταστατικών αθλητικών σωματείων για να είναι σύμφωνα με το νόμο

Προς διευκόλυνση των σωματείων που προτίθενται να αιτηθούν τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, η ΓΓΑ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Α. Οι διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α΄) που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των αθλητικών σωματείων έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους ακόλουθους νόμους:
• Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α
• Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α
• Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α• Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α
• Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α

Β.
1. α) Ο σκοπός του αθλητικού σωματείου να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Έννοια-Σκοπός» του Ν. 2725/1999, οι οποίες ορίζουν ότι «Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.»
β) Να προσδιορίζεται η έδρα του σωματείου, δηλαδή η συγκεκριμένη πόλη (Δήμος) στην οποία λειτουργεί το σωματείο.
2. Να μην γίνονται διακρίσεις των μελών, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 «Μέλη» του Ν. 2725/99 «Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος». Συνεπώς, δεν επιτρέπονται ούτε αναφορές σε αθλούμενα μέλη
3. Τα κωλύματα των μελών να προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν. 2725/99, όπως ισχύει. Εφιστούμε την προσοχή στην παρ. 1, η οποία ορίζει ότι:
«Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.».
4. Το άρθρο που ρυθμίζει τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 4 «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ν. 2725/1999, οι οποίες ορίζουν ότι:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ. Σ. προέρχονται από μέλη του σωματείου.
2. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.»
Όσον αφορά την παρ. 1, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., καθώς επίσης και ο συγκεκριμένος χρόνος της θητείας του. Επισημαίνεται επίσης ότι η νόμιμη συγκρότηση δεν πρέπει να συγχέεται με τη νόμιμη λήψη αποφάσεων (απαρτία).
5. Τα αξιώματα του Δ.Σ. να είναι ισάριθμα με τα μέλη του Δ.Σ. και να περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε αξιώματος.
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. β και γ του άρθρου 8 «Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του Ν. 2725/99, όπως ισχύει, το σωματείο δεν επιτρέπεται να έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, η δε επωνυμία του σωματείου θα πρέπει να είναι διατυπωμένη (ολογράφως) στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που ορίζεται διακριτικός τίτλος, αυτός θα πρέπει να προκύπτει από την επωνυμία του σωματείου. Για την εκπροσώπηση του σωματείου στο εξωτερικό δύναται να ορίζεται ως επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας του σωματείου.
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 «Υποχρεώσεις – Δικαιώματα» του Ν. 2725/99, θα πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αποσκοπεί το σωματείο, καθώς και η διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων. Σημειώνεται ότι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και κλάδους άθλησης που θα καλλιεργήσει το σωματείο στο μέλλον.
8. Στο καταστατικό θα πρέπει, λόγω της σπουδαιότητας τους, να αναφέρονται εξαντλητικά τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα:
• άρθρο 2 «Μέλη» παρ. 2, 3, 4 και 5 του Ν.2725/99,
• άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν.2725/99, όπως ισχύει,
• άρθρο 6 «Βιβλία» του Ν.2725/99,
• άρθρο 7 «Υποχρεώσεις – Δικαιώματα» παρ. 2, 6, 7, 9 και 10 του Ν. 2725/99, όπως ισχύει,
• άρθρο 31 «Προπονητής» παρ. 1, 5, 6 (πρώτο εδάφιο) και 11.
9. Για το ενδεχόμενο συγχώνευσης του σωματείου ή τμήματός του, είναι σκόπιμο να περιέχεται στο καταστατικό πρόβλεψη των διαδικασιών συγχώνευσης, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συγχώνευση αθλητικών σωματείων» του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4049/12 και εξειδικεύθηκαν με την αριθμ. 24731/22.10.1999 (ΦΕΚ 1976 Β΄) απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
10. Η σφραγίδα του σωματείου να περιγράφεται στο καταστατικό ακριβώς όπως αποτυπώνεται και να περιέχει την επωνυμία του σωματείου όπως αυτή ορίζεται στο (πρώτο) άρθρο του καταστατικού.
11. Να περιέχεται στο καταστατικό ως ακροτελεύτια διάταξη η ακόλουθη φράση “Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζετε και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.»

Γ. Το καταστατικό δεν θα πρέπει να περιέχει:
1. Διατάξεις για ίδρυση παραρτημάτων, καθόσον το σωματείο έχει συγκεκριμένη έδρα προς άσκηση της αθλητικής δραστηριότητάς του, τηρεί ενιαία βιβλία και έχει μία ενιαία διοίκηση. Συνεπώς, το σωματείο δεν μπορεί να επιμερισθεί λειτουργικά σε τμήματα αυτοδιοικούμενα ή αυτoλειτουργούντα. Επιτρέπεται, όμως, να λειτουργεί προπονητήρια εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του.
2. Αναφορές σε χρεόγραφα διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2725/99 και του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα, το αθλητικό σωματείο είναι ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό.

Όσον αφορά τα καταστατικά σωματείων ΑμεΑ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 29 «Αθλητισμός ατόμων με αναπηρία» του Ν. 2725/1999, όπως ισχύουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *